รายการบล็อกของฉัน

วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ชุดกิจกรรม ชุดที่ 10 การทำเกียรติบัตร

ชุดกิจกรรม  ชุดที่ 10 การทำเกียรติบัตร
ชุดกิจกรรม ชุดที่ 9 การทำเมนูอาหาร

ชุดกิจกรรม  ชุดที่ 9 การทำเมนูอาหารชุดกิจกรรม ชุดที่ 8 การทำหน้าปกรายงานและปกหนังสือ

ชุดกิจกรรม  ชุดที่ 8 การทำหน้าปกรายงานและปกหนังสือ
ชุดกิจกรรม ชุดที่ 7 การทำการ์ดวันสำคัญ

ชุดกิจกรรม  ชุดที่ 7 การทำการ์ดวันสำคัญชุดกิจกรรม ชุดที่ 6 การทำปฏิทิน

ชุดกิจกรรม  ชุดที่ 6 การทำปฏิทิน
ชุดกิจกรรม ชุดที่ 5 การแผ่นพับโฆษณาสินค้า

ชุดกิจกรรม  ชุดที่ 5 การแผ่นพับโฆษณาสินค้า
ชุดกิจกรรม ชุดที่ 4 นามบัตร

ชุดกิจกรรม  ชุดที่ 4  นามบัตร
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โปรแกรมสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ Microsoft Publisher 2013

ชุดกิจกรรม ชุดที่ 10 การทำเกียรติบัตร

ชุดกิจกรรม  ชุดที่ 10 การทำเกียรติบัตร